تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...

جهانگيرخان افشار ارشلو

(نام آوران اورميه)

جهانگير خان پسر ارشد فتحعلي خان افشار ارشلو بود. در سال 1174 قمري كه كريم خان زند براي براندازي حكومت فتحعلي خان به آذربايجان آمد و پس از شكست و دستگيري فتحعلي خان به سال 1176 قمري او و دو پسرش جهانگير خان و رشيد خان و جمعي از بستگان آن ها را با خود به اصفهان برد و با كشتن فتحعلي خان به سال 1177 قمرر در قمشه (شهر رضا) دو پسر او را با خود به شيراز برد . در سال 1190 قمري حكمي در جهت حكومت جهانگير خان بر اورميه و بر كناري امام قلي خان قاسملوي افشار را خواسته شد . ولر اين حكم عملي نشده و پس از مرگ كريم خان به سال 1193 قمرر و به روي كار آمدن «زكي خان » برادر مادري وي ، پسران فتحعلي خان و جمعي از افشاريان مقيم اصفهان بر عليه او دست به شورش ميزنند ولي در نهايت دستگير و به دستور زكي خان كشته ميشوند. كه در منابع مختلف تعداد كشته شدگان بين 11 تا 20 نفر در تغيير بوده است .

حاضيرلايان: ائلمان اورمو اوغلو

منابع :

(بر گرفته شده از كتاب نام آوران اورميه)

نام آوران اورميه، صص 65-66

شرح حال رجال ايران، جلد سوم، صص 75-74

تاريخ رجال ايران، جلد ششم، صص61-58

وبلاگ اورمو يوردو

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir